Autotraper, przepustka do wolności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caravanner 4×4 sp z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok 1 15-333 Białystok 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach związanych z realizacją usług hotelarskich, gastronomicznych, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Caravanner 4×4 sp z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok 1
15-333 Białystok Polska / UE będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmom świadczącym usługi wsparcia IT, oraz innym wynikającym z zakresu świadczonych usług.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, przez okres jaki przewidują przepisy prawa oraz do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
    • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail info@caravanner.pl.